دا هغه کتاب دی چې که چېرې د عقل او احساس خاوندان يې ولولي نو بيا به هيڅکله د جومات ملګرتيا ترک نلري

يقيناً چې جومات د فلاح او کاميابۍ ځای دی (حی الفلاح ) .

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Hedayat.Lmonz.SMW

Print Friendly, PDF & Email