ولی د کعبې شريفې پر سر باندې مرغه او طياره پرواز نشي کولای ؟

کعبه شريفه د ځمکې مرکز دی ، کوم چې د ځمکې وسطي ابعاد قطع کوي هغه چې له ميلان ، انحراف او موج څخه خالي دي ، او همدارنګه د ځمکې د جاذبې مرکز دی ، او دغه نقطه مقناطيسي قوې جذبوي ، او دا هغه لومړۍ نقطه ده چې د لمر ختلو سره مخامخ کيږي .

دا چې کعبه شريفه د ميقاطيسي قوې د جذب مرکز دی نو پورته د هوا طبقات خالي دي چې په دې وجه د هغه د پاسه د مرغه او الوتکې پرواز ناشونی دی .

نو دا مسئله عملاً ثابته شوې چې د کعبې د پاسه پرواز ناشونی دی که څه هم د کعبې چاپيره زيات مرغان شته او د هغه چاپيره پرواز کوي مګر د پاسه يې پرواز نشي کولای .

Print Friendly, PDF & Email