د حج د مناسکو لومړۍ ورځ د منا په لورې (متن)

      د حج لومړي ورځ د منا په لوي (صوت )
      da%20mana%20pa%20lori-1

 

Print Friendly, PDF & Email