د لمانځه د پرېښودل او ځنډول

د لمانځه په وخت او ادا کولو کې غفلت او سستی مهم بيان (مولوی عنايت الله)

      واورئ او ښکته کړئ
Print Friendly, PDF & Email