وګورئ چې څومره جاپانان په اسلام داخليږي

تر آخره يې وګورئ د اوښکو او فطري خوشحالۍ مجلس دی

Print Friendly, PDF & Email