يو سړی نوکری کې حج ته لاړ څو کاله پس هغه د نصاب مالک شو نو آیا دوباره په هغه باندې حج فرض دی او که نه ؟

ځواب : دوباره پرې حج فرض نه دی ،فرض حج ادا شو (فتاوی دارالعلوم ديوبند ج ۶ ص ۳۶۳ )
(هو الخ فرض الحج مرة لان سبب البيت وهو واحد وزيادة تطوع (الدرالمختار علی هامش – کتاب حج ج ۲ ص ۱۹۰ ) .
Print Friendly, PDF & Email