ديموکراسي د اسلام او کفر تر مينځ سور خط دی ، نو ځکه ددې مسئلې زده کول پر ټولو فرض دي ، د يموکراسی په باره کې واضح او عام فهمه بيان

پښتو

د غربي ډيموکراسۍ اصلي اهداف څه دي ؟

 

Print Friendly, PDF & Email