په غږ کې پښتو تفسير د شيخ القرآن مولانا اسماعيل ډير مفصل ، فصيح ، عام فهمه چې خاص او عام په آسانه توګه ورڅخه استفاده کولای شي .

لومړۍ برخه

دوهمه برخه

دريمه برخه

څلورمه برخه

پنځمه برخه

شپږمه برخه

 

 

Print Friendly, PDF & Email